glasanje za priče o OŠ

23. dec 2019.
{"id":"23867","questions":[{"uid":"ca33d7e2-5f4d-4fd5-8720-41a950d1f9d2","content":"

Recite nam koje pri\u010de da radimo:<\/h1>","settings":{"selection":{"minimum":1,"maximum":3}},"choices":[{"uid":"c0d25a6e-87f1-4e9b-954d-c2679777fcc6","type":"text","label":"Vr\u0161nja\u010dko nasilje (fizi\u010dko i verbalno nasilje, uklju\u010duju\u0107i online nasilje me\u0111u decom, kao i nere\u0161avanje tog problema od strane nadle\u017enih)","votes":1,"votesOverride":1,"collapsed":true,"visibility":true},{"uid":"d5fb7c4c-95e1-4575-8819-143e863e0720","type":"text","label":"Pona\u0161anje prosvetnih radnika prema deci - sumnja da diskrimini\u0161u decu","votes":1,"votesOverride":1,"collapsed":true,"visibility":true},{"uid":"b6cb5a1f-cf75-447e-bf41-fcfe430be21c","type":"text","label":"Zloupotreba polo\u017eaja direktora\/ke (direktori maltretiraju zaposlene (mobing), kontroli\u0161u \u0161kolske organe, ucenjuju roditelje itd)","votes":1,"votesOverride":1,"collapsed":false,"visibility":true},{"uid":"6d121bb3-ad93-4874-8ba0-c95ad41a52b8","type":"text","label":"Problemi u inkluziji dece","votes":0,"votesOverride":0,"collapsed":false,"visibility":true},{"uid":"badade5f-9d58-4a3d-b2bc-f69e0c4f2287","type":"text","label":"Sumnje na brojne finansijske nepravilnosti u \u0161koli (netransparentno tro\u0161enje novca, prihodi od izdavanja prostorija, sporne javne nabavke, problemi u organizaciji rekreativnih nastava (odabir agencija, lo\u0161i uslovi))","votes":3,"votesOverride":3,"collapsed":true,"visibility":true},{"uid":"552565e6-5ef0-4a92-9c6e-34002af7aa95","type":"text","label":"Boravak u \u0161koli - lo\u0161a bezbednost u\u010denika (lo\u0161a ograda oko \u0161kole, ulaz u \u0161kolu koji se slabo kontroli\u0161e, problemi sa obezbe\u0111enjem), lo\u0161i higijenski i drugi uslovi u \u0161kolama (zapu\u0161teni toaleti, nefunkcionalni ormari\u0107i i sli\u010dno)","votes":1,"votesOverride":1,"collapsed":false,"visibility":true}],"votesOverride":0}],"fields":[],"vote":{"limitations":{"region":{"rules":[]},"period":{"start":"23. Dec 2019. 10:00","end":"28. Dec 2019. 00:00","enabled":true},"quota":{"value":0}},"frequency":{"cookies":{"enabled":true},"ip":{"enabled":false},"user":{"enabled":false},"perSession":1,"perUser":1,"perIP":1,"timeout":3600}},"choices":{"sort":{"field":"position","direction":"ASC"}},"results":{"sort":{"field":"votes","direction":"DESC"},"visibility":"all","untilReaching":null,"format":"{{votesPercentage}}"},"design":{"template":"basic-template","text":{"fontFamily":"inherit","fontWeight":"inherit","fontSize":"inherit","lineHeight":"inherit","align":"inherit","transform":"none"},"colors":{"primary":"#e4a80c","primaryContrast":"#ffffff","primaryLighter":"#64b5f6","primaryLight":"#42a5f5","primaryDark":"#1e88e5","primaryDarker":"#1976d2","secondary":"#4caf50","secondaryContrast":"#ffffff","secondaryLighter":"#a5d6a7","secondaryLight":"#81c784","secondaryDark":"#43a047","secondaryDarker":"#388e3c","accent":"#e8b50f","accentContrast":"#ffffff","accentLighter":"#ffd54f","accentLight":"#ffca28","accentDark":"#ffb300","accentDarker":"#ffa000","dark":"#333333","gray":"#dddddd","grayContrast":"#333333","grayLighter":"#fafafa","grayLight":"#eeeeee","grayDark":"#aaaaaa","grayDarker":"#999999"},"layout":{"choicesPerRow":1,"questionsPerRow":1,"maxWidth":"100%","gutter":"1em","radius":"0"},"custom":{"container":{"colors":{"background":"","border":"","color":""},"border":{"width":"","style":"","radius":""}},"question":{"padding":{"top":"","right":"","bottom":"","left":""},"border":{"width":"","style":""},"colors":{"background":"","border":"","color":""},"text":{"fontFamily":"inherit","fontSize":"inherit","fontWeight":"inherit","lineHeight":"inherit","transform":"inherit","align":"inherit"}},"choice":{"padding":{"top":"0.75em","right":"0.75em","bottom":"0.75em","left":"0.75em"},"border":{"width":"1px","style":"solid"},"colors":{"background":"","border":"","color":"","backgroundHover":"","borderHover":"","colorHover":"","backgroundChecked":"","borderChecked":"","colorChecked":""},"text":{"fontFamily":"inherit","fontSize":"inherit","fontWeight":"inherit","lineHeight":"inherit","transform":"inherit","align":"inherit"}},"votesbar":{"padding":{"top":"","right":"","bottom":"","left":""},"border":{"width":"1px","style":"solid"},"colors":{"backgroundStart":"","backgroundEnd":"","color":"","border":""},"text":{"fontFamily":"inherit","fontSize":"70%","fontWeight":"inherit","lineHeight":"1","transform":"uppercase","align":"inherit"},"size":{"height":"6px"},"effects":{"duration":"1000"}},"form":{"padding":{"top":"1em","right":"","bottom":"1em","left":""},"border":{"width":"1px","style":"solid"},"colors":{"background":"inherit","color":"inherit"},"text":{"fontFamily":"inherit","fontWeight":"inherit","fontSize":"inherit","lineHeight":"inherit","align":"inherit","transform":"inherit"},"label":{"text":{"align":"inherit","transform":"inherit","fontSize":"inherit","lineHeight":"inherit","fontFamily":"inherit","fontWeight":"inherit"},"padding":{"top":"0","right":"0","bottom":"0.5em","left":"0"},"colors":{"color":"inherit"}},"input":{"text":{"align":"inherit","transform":"inherit","fontSize":"inherit","lineHeight":"inherit","fontFamily":"inherit","fontWeight":"inherit"},"border":{"width":"1px","style":"solid","radius":""},"padding":{"top":"0.5em","right":"0.5em","bottom":"0.5em","left":"0.5em"},"colors":{"color":"","background":"#ffffff","border":"","colorHover":"","backgroundHover":"#ffffff","borderHover":"","colorActive":"","backgroundActive":"","borderActive":""},"shadows":{"box":"inset 0 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.05)"}},"error":{"text":{"align":"inherit","transform":"inherit","fontSize":"inherit","lineHeight":"inherit","fontFamily":"inherit","fontWeight":"inherit"},"padding":{"top":"0.5em","right":"0","bottom":"0","left":"0"},"colors":{"background":"transparent","color":"#f44336"}}},"message":{"padding":{"top":"1em","right":"1em","bottom":"1em","left":"1em"},"border":{"width":"1px","style":"solid"},"colors":{"background":"","border":"","color":"inherit","backgroundError":"#fb8c00","borderError":"#F57C00","colorError":"#ffffff"},"text":{"fontFamily":"inherit","fontSize":"inherit","fontWeight":"inherit","lineHeight":"inherit","transform":"inherit","align":"inherit"}},"button":{"colors":{"background":"","color":"","border":"","backgroundHover":"","colorHover":"","borderHover":"","backgroundPrimary":"","colorPrimary":"","borderPrimary":"","backgroundPrimaryHover":"","colorPrimaryHover":"","borderPrimaryHover":""},"text":{"fontFamily":"inherit","fontWeight":"inherit","fontSize":"inherit","lineHeight":"1","align":"center","transform":"inherit"},"border":{"width":"1px","style":"solid","radius":""},"padding":{"top":"1em","right":"1em","left":"1em","bottom":"1em"},"shadows":{"box":""}}},"behaviours":{"ajax":true,"scrollUp":true},"effects":{"transition":"fade","duration":"500"}},"notifications":{"email":{"recipient":"office@cins.rs","on":{"newVote":false}}},"meta":{"schema":"1.0"},"presetUid":"ca1c63376c83ed10c52334b203cdc0f9"}

This poll has ended (since 2 years).

Recite nam koje priče da radimo:

Vršnjačko nasilje (fizičko i verbalno nasilje, uključujući online nasilje među decom, kao i nerešavanje tog problema od strane nadležnih)
26.92%
Sumnje na brojne finansijske nepravilnosti u školi (netransparentno trošenje novca, prihodi od izdavanja prostorija, sporne javne nabavke, problemi u organizaciji rekreativnih nastava (odabir agencija, loši uslovi))
18.48%
Zloupotreba položaja direktora/ke (direktori maltretiraju zaposlene (mobing), kontrolišu školske organe, ucenjuju roditelje itd)
16.97%
Boravak u školi - loša bezbednost učenika (loša ograda oko škole, ulaz u školu koji se slabo kontroliše, problemi sa obezbeđenjem), loši higijenski i drugi uslovi u školama (zapušteni toaleti, nefunkcionalni ormarići i slično)
16.39%
Ponašanje prosvetnih radnika prema deci - sumnja da diskriminišu decu
10.62%
Problemi u inkluziji dece
10.62%

Autor:

Ostavi komentar

Tagovi

Povezano