Istraživačke pričeFunkcioneri
08. dec 2011.

Novica Tončev prekršio zakon, Agencija za borbu protiv korupcije ne reaguje

Agencija za borbu protiv korupcije, Dejan Milić, javne nabavke, Novica Tončev, opština Surdulica, predsednik opštine Surdulica, prenos uprevljačkih prava, sukob interesa, Tončev gradnja
Predsednik opštine Surdulica podneo nevažeći ugovor o prenosu upravljačkih prava Agenciji i nije prijavio učešće „Tončev gradnje“ u desetinama tendera budžetskih ustanova. Agencija nije preduzela mere

Predsednik opštine, Novica Tončev, mesecima je kršio zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije jer je u isto vreme bio vlasnik privatne firme za koju nije preneo upravljačka prava na nekoga drugog. Tončev takođe nikada Agenciji nije prijavio učešća svoje firme u javnim nabavkama, iako je po istom zakonu bio u obavezi to da uradi. Uprkos ovome, Agencija za borbu protiv korupcije odlučila je da ne preduzme nikakve mere protiv ovog državnog funkcionera – prihvatila je pravno nevažeći ugovor o prenosu upravljačkih prava kao dokaz prenosa vlasništva. Tako je Agencija prekinula upravni postupak protiv Tončeva.

Agencija za borbu protiv korupcije formirana je 2008. godine sa ciljem da uvede pravila u oblast sukoba interesa osoba na javnim funkcijama i praćenja njihove imovine. Osnivanjem agencije stupio je na snagu „Zakon o agenciji za borbu protiv korupcije“ prema kome su državni funkcioneri, između ostalog, bili u obavezi da prenesu vlasništvo nad privatnim preduzećima na “nepovezana lica” do 1. januara 2010.

 

U slučaju Novice Tončeva, ali i ministra životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Olivera Dulića, to znači da su morali da, do početka 2010. godine, prenesu upravljačka prava nad svojim preduzećima licima koja nisu: “…supružnik ili vanbračni partner funkcionera, krvni srodnik funkcionera u pravoj liniji, odnosno u porodičnoj liniji zaključno sa drugim stepenom srodstva, usvojitelj ili usvojenik funkcionera, kao i svako drugo pravno ili fizičko lice koje se prema drugim osnovama i okolnostima može opravdano smatrati interesno povezanim sa funkcionerom”.

 

Novica Tončev postao je predsednik opštine Surdulica 07. 07. 2008. godine ispred grupe građana „Za novu Surdulicu“. Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije stupio je na snagu 1. januara 2010. godine i svi tada zatečeni državni funkcionari morali su da se prilagode njegovim odredbama. Obaveza koju je Novica Tončev kao predsednik opštine Surdulica imao sastojala se u sledećem – da 30 dana nakon stupanja na javnu funkciju prenese „upravljačka prava“ koja ima u firmi „Tončev gradnja“ na drugo, nepovezano lice, obaveštenje i dokaze o tome dostavi nadležnom organu i da se nakon toga uzdrži na svaki način (davanje saveta, sugestija, naloga) od učešća u upravljanju preduzećem iako ono ostaje, potpuno legalno i legitimno, u njegovom vlasništvu (Član 35.). Ove obaveze oslobođeni su samo funkcioneri koji u privrednom društvu poseduju svega 3 procenta vlasničkog udela.

Uvidom u javne registre koje vodi Agencija za privredne registre, vidi se da je Novica Tončev bio stoprocentni vlasnik firme „Tončev gradnja“ iz Surdulice. Iako je, prema podacima sa sajta firme, „Tončev gradnja“ učestvovala u izgradnji mnogih industrijskih i poslovnih objekata, među zabeležbama APR-a do maja 2011. godine nije bilo nikakvih promena u njenoj vlasničkoj strukturi. Tončev je bio jedini vlasnik, direktor izvesni Miroljub Nikolić, a upravljačka prava nisu prenošena ni na koga. Dakle, od januara 2010. do maja 2011, više od godinu dana, predsednik opštine Surdulica Novica Tončev kršio je zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije.
 

Dejan Milić iz Odbora za rešavanje sukoba interesa pri Agenciji za borbu protiv korupcije kaže: „Protiv funkcionera za koje se utvrdi da nisu preneli upravljačka prava, Agencija vodi postupak zbog povrede odredaba člana 33. Tok postupka je takav da se funkcioneru omogućava da se izjasni na okolnosti – da li je već preneo (prava), možda se to dogodi u toku postupka, ili ako ih nije preneo – zašto nije.“

Ipak, agencija je ovaj slučaj vodila drugačije. Prema odgovoru na zahtev za pristup informacijama od javnog značaja koji je CINS uputio, Agencija je protiv Novice Tončeva vodila postupak zbog vršenja upravljačkih prava u privrednom društvu „Tončev gradnja“ d.o.o. Surdulica, ali ga je okončala jer je „funkcioner dana 09. 11. 2010. Agenciji dostavio ugovor o prenosu upravljačkih prava“.

Iz ugovora se vidi da je zaključen 03. 11. 2010. i overen u Osnovnom sudu Vranje, sudska jedinica Surdulica. Novica Tončev je, dakle, dostavio Agenciji ugovor deset meseci nakon što je dospeo u obavezu da to učini.

Međutim, dostavio je – samo ugovor, bez potvrde o zakonskoj registraciji promena iz Agencije za privredne registre, što po rečima Dejana Milića iz Agencije za borbu protiv korupcije – nije dovoljno. „Bitno je da se prenos upravljačkog prava evidentira u Agenciji za privredne registre. Mi imamo uvid u registar APR-a i u registru se svaka promena evidentira“. To znači da uprkos tome što je predsednik opštine Surdulica dostavio ugovor o prenosu upravljačkih prava, nije poštovao zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Osim što nije dostavljen na vreme Agenciji, ovaj ugovor nije bio ni pravno validan – odredbama Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br.125/04) striktno su propisani uslovi i posledice prenosa upravljačkih prava u privrednim društvima. Članom 128. propisano je da se „udeo prenosi ugovorom u pisanoj formi sa overenim potpisima prenosioca i sticaoca“, ali je istim članom propisano i da je funkcioner koji prenosi upravljačka prava u obavezi da sve promene bez odlaganja prijavi Agenciji za privredne registre jer pravno dejstvo promena počinje od dana prijave APR-u, a ne dana sklapanja ugovora.

Pored toga što ovaj ugovor nije u skladu sa zakonom o privrednim društvima, on nije u skladu ni sa samim Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije koji u članu 35. daje vremenski okvir u kojem se on mora dostaviti Agenciji: „U roku od pet dana od dana prenosa upravljačkih prava, funkcioner je dužan da nadležnom organu privrednog društva (APR-u, prim. red.) i Agenciji dostavi podatke o licu na koje je preneo upravljačka prava i dokaze o prenosu upravljačkih prava.“


Agencija je, uprkos svim ovim povredama zakona, odlučila da prekine postupak protiv Tončeva. Međutim, prema rečima Dejana Milića, ovo ne bi trebalo da se desi, jer Agencija obustavlja postupak protiv funkcionera koji nije preneo upravljačka prava tek kada funkcioner dostavi dokaz da je to zapravo učinio, a to je rešenje APR-a. Podsećamo da se skoro identičan slučaj desio prošle godine kada je internet portal „Pištaljka“ objavio da Ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Oliver Dulić nije preneo upravljačka prava u svojoj firmi „Dg comp računari“. Ministar je, isto kao i predsednik opštine Surdulica, Agenciji dostavio ugovor o prenosu upravljačkih prava bez ikakvog pečata APR-a i potvrde o unosu zabeležbe, kršeći na taj način Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije. Dan nakon objavljivanja tih informacija u APR-u je izvršena zabeležba, a Ministar je u gostovanju na televiziji B92 pokušao krivicu da prebaci na Agenciju za privredne registre tvrdeći da su oni kasnili sa unošenjem zabeležbe.

Privatna firma predsednika opštine Surdulica


Ipak, iz dokumenta Agencije za privredne registre jasno se vidi da je zahtev za prenos upravljačkih prava nad Dulićevim preduzećem podnet tek novembra 2010. godine. I u ovom slučaju je Agencija za borbu protiv korupcije, uprkos zakonu, prihvatila neregistovani ugovor kao validan i na taj način izbegla da pokrene postupak protiv ministra.

Tokom istraživanja CINS-a predsednik opštine Surdulica Novica Tončev odlučio je da ispuni zakonske obaveze i prenese upravljačka prava nad svojim preduzećem. Dana 27.05.2011. u Agenciji za privredne registre izvršena je zabeležba po kojoj se funkcija upravljanja i nadzora nad preduzećem „Tončev gradnja“ prenosi na Dejana Petkovića. Uplatnica kojom je izvršeno plaćanje administrativne takse od 2.000 dinara, na ime prenosa upravljačkih prava u privrednom subjektu, datirana je na 11.05.2011. godine. Potvrda o primljenoj registracionoj prijavi i zahtev za zabeležbu pokazuju da su ova dokumenta primljena u APR dana 12.05.2011. godine. godine, u 10 časova, a potvrda o primljenoj dokumentaciji izdata je 25.05.2011. godine. Predsednik opštine Surdulica Novica Tončev od maja ove godine zaista više nije u sukobu interesa, ali Agencija za borbu protiv korupcije ne bi trebalo da ignoriše činjenicu da je on svoju obavezu ispunio sa godinu dana zakašnjenja. Tokom te godine, mogao je svojim političkim uticajem da obezbedi svojoj firmi državne i druge poslove, a u sprečavanju takvih situacija je smisao donošenja ovog zakona u Srbiji, ali i drugim demokratskim državama Evrope i sveta.


„Tončev gradnja“ posluje sa državnim institucijama

 

Novica Tončev sa Ivicom Dačićem, u pozadini Ivica Tončev

Upravo zbog takve mogućnosti, u Zakonu postoji i obaveza funkcionera koji poseduju privatna preduzeća da Agenciju obaveštavaju o javnim nabavkama u kojima učestvuju, kako bi se sprečila korupcija. Zakon ovaj deo reguliše u članu 36. koji kaže: „Pravno lice u kojem je funkcioner vlasnik više od 20 posto udela ili akcija, ako učestvuje u postupku privatizacije, javnih nabavki ili drugom postupku čiji je ishod zaključivanje ugovora sa organom Republike, obavezno je da o tome obavesti Agenciju u roku od tri dana od dana preduzimanja prve radnje u postupku, kao i o konačnom ishodu postupka u roku od tri dana od dana saznanja o njegovom okončanju“. S obzirom da je Novica Tončev vlasnik sto procenata preduzeća „Tončev gradnja“ doo, njegova firma bi Agenciji morala da dostavlja obaveštenja o svim javnim nabavkama u kojima je učestvovala, bez obzira na to što je Tončev preneo upravljačka prava. Međutim, u odgovoru na Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja koji je CINS uputio Agenciji za borbu protiv korupcije, kaže se da „u službenoj evidenciji nema obaveštenja o postupcima javnih nabavki preduzeća „Tončev gradnja“ d.o.o.“.

Prema podacima Uprave za trezor Ministarstva finansija, u periodu od januara 2010. do danas evidentirano je preko 50 uplata koje su državni organi i institucije realizovali u korist preduzeća „Tončev gradnja“ d.o.o. iz Surdulice. Prema evidenciji Uprave za trezor, u navedenom periodu je preko 20 različitih državnih organa i institucija koristilo usluge firme predsednik opštine Tončeva. Tako je ovo preduzeće za 17 meseci poslovanja sa budžetskim organima ostvarilo promet od oko 97.755.602 dinara. Ništa od tih poslova nije prijavljeno Agenciji za borbu protiv korupcije.

Na spisku budžetskih ustanova koje su koristile usluge preduzeća predsednika opštine Tončeva su: opštine Surdulica (Sanatorijum za plućne bolesti, tehnička škola, dom učenika), Niš (dečije obdanište Pčelica, dečije obdanište – Niška banja, Narodno pozorište, Regionalni centar za obrazovanje, Klinički centar Niš), Negotin, Zaječar, Prokuplje itd. (video prezentacija)

Iz dokumentacije koju je CINS dobio vidi se da je preduzeće „Tončev gradnja“veoma aktivno i da uspešno posluje širom Srbije. Uprkos tome – Agencija za borbu protiv korupcije nema nikakav podatak o njenom poslovanju, niti se bavila javnim nabavkama na kojima je „Tončev gradnja“ učestvovala. U razgovoru sa Dejanom Milićen iz odeljenja za sprečavanje sukoba interesa nismo uspeli da dobijemo odgovor na pitanje zašto nabavke nisu proveravane jer, kako nam je rekao, on se ne bavi javnim nabavkama i ne može o tome da govori.


Mere i novčane kazne


Ono što je Agencija mogla da uradi u slučaju Novice Tončeva i njegovog kršenja više odredaba zakona je jasno: zakon o agenciji za borbu protiv korupcije propisuje novčane kazne za propust prenošenja upravljačkih prava i to od 50.000 do 150.000 dinara član 74. Zakona o agenciji za borbu protiv korupcije. U slučaju neprijavljivanja javnih nabavki propisana je kazna od 100.000 do 500.000 dinara koju bi eventualno platilo pravno lice „Tončev gradnja“, kao i kazna od 10.000 do 50.000 dinara koju bi eventualno platilo ovlašćeno lice u preduzeću (direktor) Član 76. Mere koje se izriču funkcioneru zbog povrede ovog zakona su: mera upozorenja i mera javnog objavljivanja preporuke za razrešenje. Ako je funkcioneru izrečena mera javnog objavljivanja preporuke za razrešenje, Agencija podnosi inicijativu za razrešenje funkcionera organu koji ga je izabrao, postavio ili imenovao.

Međutim, preduslov da sudija za prekršaje uopšte uzme u razmatranje slučaj predsednik opštine Surdulica i njegove firme jeste da Agencija za borbu protiv korupcije podnese prekršajnu prijavu. Uprkos saznanjima koja je CINS preneo Agenciji, to se još nije dogodilo.

 

 

Autor:

Ostavi komentar

Prati
CINS neće objavljivati komentare koji sadrže uvrede, govor mržnje, pozivanje na nasilje ili diskriminišu bilo koju društvenu grupu. Takođe, nećemo odobravati optužbe na račun pojedinaca koje ne možemo da dokažemo. Hvala što poštujete ova pravila :)
Obavesti me o
guest
0 Komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare

Tagovi

Povezano